Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.PoschGames.com. Vztahují se na kupujícího okamžikem potvrzení jeho objednávky ze strany provozovatele (prodávajícího), a jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Kupující je na jejich existenci před uzavřením smlouvy upozorněn; a má kdykoliv možnost se s nimi seznámit a uchovat je pro svou budoucí potřebu.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kontakty na provozovatele/ prodávajícího: 

PoschGames, Bezručova 1472/92, 251 01 Říčany u Prahy

tel. +420 605 172 283

Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která může nebo nemusí při uzavírání a plnění smlouvy jednat v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani samostatného výkonu svého povolání.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní (tj. zejména DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde (odkaz Jak nakupovat).

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou buď doba, na které se smluvní strany dohodly, nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na www.PoschGames.com s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoba) dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře. Úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. Cena a způsoby doručení jsou uvedené zde (odkaz Jak nakupovat).

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Za doručení zboží kupujícímu se považuje převzetí zboží kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou. Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo jeho poslední části, a to bez udání důvodu a bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy informovat, a to formou jednostranného oznámení na kontaktní údaje uvedené na těchto stránkách. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu může kupující použít vzorový formulář, ve kterém je pro usnadnění komunikace vhodné uvést datum nákupu nebo číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům - s výhradou vrácení opotřebeného zboží, kdy má prodávající nárok na náhradu takového opotřebení - do 30 dnů od vrácení zboží prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal (nedohodnou-li se s kupujícím jinak). Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Náklady vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.

Při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží odpovídá kupující za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho plné funkčnosti pro nového uživatele. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy najdete na konci těchto podmínek. Vyplňte jej a pošlete zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

U věcí zánovních, případně prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel-kupující používá. Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím e-shopu PoschGames.com, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Uzavřením kupní smlouvy nebo vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k tomu, že provozovatel internetového obchodu www.zabavou-k-vedeni.cz bude po dobu neurčitou zpracovávat jeho osobní údaje získané prostřednictvím registračního formuláře, jakož i další údaje získané v souvislosti s využíváním internetového obchodu (osobními údaji se zejména rozumí jméno, příjmení, rok narození, e-mailová a dodací a fakturační adresa, provozními údaji se zejména rozumí seznam objednávek uskutečněných zákazníkem), a to za účelem poskytování služeb a produktů prostřednictvím tohoto internetového obchodu a pro obchodní a marketingové účely provozovatele a jiných subjektů. Dále zákazník souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zákazníkům zasílat obchodní sdělení, která přímo nebo nepřímo propagují služby či image provozovatele.

Osobní údaje může provozovatel v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit osobám, které se podílejí na poskytování služeb a produktů internetového obchodu www.PoschGames.com; osobám, které pro provozovatele připravují tiskoviny a jiné materiály (například v souvislosti se zajištěním marketingových akcí); osobám ověřujícím důvěryhodnost a platební morálku zákazníka; případně osobám vymáhajícím pro provozovatele pohledávky. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy České republiky v platném znění. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím je možné řešit také mimosoudní cestou. Kupující má právo obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci. Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Více informací o řešení mimosoudního spotřebitelského sporu včetně formuláře návrhu na www.coi.cz .

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.


Příloha č. 1

Oznámení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte prosím všechny kolonky)

Adresát: PoschGames.com

Bezručova 1472/92

251 01 Říčany u Prahy

E-mail: info@poschgames.com

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Datum objednání nebo číslo objednávky: ..................................................................................

Datum vyzvednutí, převzetí zboží: ..........................................................................................

Jméno a příjmení kupujícího: ..................................................................................................

Adresa kupujícího: ................................................................................................................

Způsob vrácení kupní ceny(*):

- bezhotovostním převodem na účet číslo: ...............................................................................

- jiný: .................................................................................................................................

Datum:

Podpis kupujícího:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.